Gemeentebelangen Woudrichem

stevig geworteld in de samenleving

HOME
HOME
Het programma
Marja Maasdijk
Bas de Peuter Rene Hoegee
Henri Boeve
Henri Boeve
Bas de Peuter Rene Hoegee Marja Maasdijk Martin van Dijk
Download programma
Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Woudrichem 2014-2018

"Met beide klompen in de klei"

Service gericht met realistische doelen

Gemeentebelangen heeft zich de afgelopen twee bestuursperiodes een constructieve en betrouwbare coalitiepartner getoond met een solide beleid dat een gedegen en verantwoorde balans liet zien tussen de financiële en sociaal/maatschappelijke opgaven. De geloofwaardigheid en het vertrouwen van onze inwoners in de Woudrichemse politiek is mede door de inhoudelijke inbreng en slagvaardigheid van Gemeentebelangen toegenomen. Onder de motto’s ‘’het roer moet om’’ in 2006 en” Gewoon voor iedereen” in 2010 hebben we vanuit de thema’s leefbaarheid en dienstbaarheid met realistische doelstellingen bestuursverantwoordelijkheid aanvaard en succesvol uitgevoerd. De conclusie nu is, dat naast het feit dat deze coalitie de volledige twee periodes van 4 jaar in een positief kritische sfeer heeft vol gemaakt, veel van de specifieke Gemeentebelangen programmapunten zijn gerealiseerd.

Als voorbeelden kunnen we noemen:

 • evaluatie en aanpassing van het diftarsysteem wat geleid heeft tot vermindering van het aanbod van restafval en dalende tarieven voor de inwoners.
 • afschaffing van de welstand,
 • sterke verbetering van wegen, straten en bermen,
 • Instellen van dorpsraden,
 • het vlot trekken van dossiers zoals ‘’t Rond’’, Centrumplan Almkerk, plan Schouten, Almkerk- West met de nieuwbouw van Hollywoud, de hoofdvestiging van Rabobank Altena en de realisatie van woningen met daarbij ook de invoer van de startersleningen,
 • het intergemeentelijke zwembad en de renovatie en nieuwe aanleg van diverse sportaccommodaties.

Gemeentebelangen streefde de volgende bestuursperiode naar een brede en vooral intensievere betrokkenheid en inbreng van de diverse belangen- en adviesorganen zoals de dorpsraden, ANBO, PCOB en WMO-adviesraad. Burgerparticipatie is al jaren een aandachtspunt voor Gemeentebelangen en zal de komende bestuursperiode een absoluut speerpunt zijn!

Gemeentebelangen streeft naar een hechte en vergaande samenwerking met de buurgemeenten wat moet resulteren in één Altena-gemeente.

Gemeentebelangen is een lokale partij en wordt daarom niet gehinderd door een landelijk bestuur met opgelegde politieke verplichtingen die niet passen binnen onze gemeente.

Burgerparticipatie

‘’MET INSPRAAK DIE ERTOE DOET KOMT IEDERS BELANG AAN BOD!’’

Gemeentebelangen wil de burgerparticipatie regelen volgens de tien regels over inspraak van de Nationale Ombudsman. Het toepassen van deze regels past bij de visie van Gemeentebelangen over een bestuur dat wil luisteren naar haar inwoners en actief samenwerking zoekt. In de komende jaren wordt dit beleid verder ontwikkeld en waar mogelijk uitgebreid.

Om het belang ervan te onderstrepen staan de 10 inspraakregels integraal in het verkiezingsprogramma:

 1. De gemeente motiveert of en zo ja hoe ze inwoners betrekt bij beleids- en besluitvorming. Criteria daarbij zijn of het invloed heeft op de leefomgeving en of er is ruimte voor participatie. Deze motivering maakt de gemeente desgevraagd kenbaar.

 2. De gemeente maakt participatie een vast onderdeel van het politieke en bestuurlijke besluitvormingstraject.

 3. De gemeente gaat zeer terughoudend om met de mogelijkheid participatie te beperken vanwege het algemeen belang. Kiest de gemeente er toch voor burgerparticipatie te beperken dan moet ze deze keuze motiveren.

 4. De gemeente bepaalt, voordat het participatietraject van start gaat, welke rol de burger krijgt ten aanzien van coproduceren, adviseren, raadplegen en informeren.

 5. De gemeente zorgt voor een zorgvuldig vormgegeven participatieproces.

  Dit betekent dat de gemeente expliciet maakt:
  welk onderwerp ter discussie staat;
  wie ze bij de beleids- en besluitvorming betrekt, dus wie de belanghebbenden zijn;
  op welke wijze ze het participatieproces inricht, zo mogelijk in overleg met de belanghebbenden;
  op welke wijze ze de burger het best kan bereiken, bijvoorbeeld per brief, via de media of huisbezoek. Voor welke wijze ze kiest is mede afhankelijk van de rol die de burger heeft gekregen in het participatieproces.

 6. De gemeente is oprecht geïnteresseerd in wat inwoners naar voren brengen en laat dat merken in woord en daad. Van inwoners mag een constructieve bijdrage worden verwacht.

 7. De gemeente weegt de inbreng van inwoners mee in de uiteindelijke beslissing en maakt dat zichtbaar.

 8. De gemeente levert extra inspanning om álle belanghebbenden actief te betrekken, dus ook degenen die zich niet meteen in eerste instantie zelf aanmelden.

 9. De gemeente informeert de burger tijdig en volledig over het onderwerp van participatie, hun rol en de manier waarop het participatieproces vorm krijgt.

 10. De gemeente informeert inwoners gedurende het participatietraject regelmatig over wat er gebeurt met hun inbreng. De inbreng van inwoners wordt schriftelijk vastgelegd. De gemeente informeert inwoners ook over lang stilliggen, uitstel of wijziging van voornemens of plannen van de gemeente. De gemeente motiveert haar besluit waarbij ze aandacht besteedt aan de door inwoners naar voren gebrachte (tegen)argumenten.

Naar boven

Algemeen bestuur

De gemeente heeft baat bij een klein, sterk en daadkrachtig bestuur.

De raad en het college moeten in deze financiële lastige periode duidelijk en helder communiceren en klantgericht handelen.

Als er besluiten genomen zijn moeten deze snel en accuraat tot uitvoer worden gebracht, dit zorgt voor duidelijkheid en daarmee ook vertrouwen in de lokale overheid.

De gemeente moet zich concentreren op dienstverlening ten behoeve van de eigen

inwoners, het personeelsbestand moet hierop zijn afgestemd. Door samenwerking

met buur- en regionale gemeenten kan er effectiever worden gewerkt.

Ook de effectiviteit binnen de gemeente moet worden verbeterd, er dient meer bedrijfsmatig te worden gehandeld. De dienstverlening moet verbeterd worden zonder uitbreiding van het personeelsbestand. Vooruitlopend op 1-Altena dient terughoudend te worden omgegaan met het structureel invullen van vacatures.

Een gemeentelijke overheid hoort een servicegerichte instelling te zijn die de belangen van zijn burgers op de best mogelijke wijze behartigd.

Het ambtelijke apparaat hoort ter zakekundig en op zijn taak berekend te zijn. We hebben in Woudrichem goede en kundige ambtenaren. Punt van zorg zijn de steeds toenemende taken die door het rijk op het bordje van de gemeente worden gelegd. Hierdoor kan op gemeentelijk niveau een structurele onderbezetting ontstaan. Door intensieve samenwerking met onze buurgemeenten moet dit probleem voorkomen worden. Het serviceniveau zal op peil moeten blijven en daar waar mogelijk moeten worden verbeterd. Het serviceniveau en de servicebeleving voor onze inwoners is een belangrijke kwaliteitsindicator die we doorlopend moeten monitoren en indien nodig moeten verbeterd.

Middels een motie van Gemeentebelangen heeft het college eind vorig jaar opdracht gekregen de mogelijkheden voor een ruimere avond openstelling inzichtelijk te maken. Gemeentebelangen wil dat nog dit jaar een ruimere avond openstelling wordt mogelijk gemaakt.

Gemeentebelangen zal in de komende raadsperiode opnieuw streven naar verder invoeren van dorpsraden. Inmiddels zijn dorpsraden in Giessen-Rijswijk, Andel en Almerk een feit. Deze dorpsraden dragen, in het kader van burgerparticipatie, bij aan het verkleinen van de afstand tussen inwoners en politiek waardoor de stem van de burger beter doorklinkt tot in het gemeentehuis. Dorpraden moeten voor hun activiteiten i.h.k.v. burgerparticipatie kunnen rekenen op een gemeentelijke financiële bijdrage.

Een van onze speerpunten van de afgelopen periode was het verbeteren van de afhandeling van vragen en klachten. Hoewel er verbetering zichtbaar is komt het nog steeds voor dat inwoners van onze gemeente, na het ontvangen van een ontvangstbevestiging, niets meer van de gemeente horen. Gemeentebelangen zal zich blijven inzetten voor het tot stand komen van een sluitend afhandelingsysteem waarbij gegarandeerd kan worden dat iedere melding, klacht of vraag binnen een acceptabele termijn beantwoord wordt. Hiervoor moet het, net als in veel andere gemeenten, mogelijk worden dat de indiener via internet de voortgang van de afhandeling van zijn (aan)vraag of klacht kan volgen.

Naar boven

Financiën

De gemeente Woudrichem heeft de afgelopen periode fors moeten bezuinigingen. De schulden lopen op en moeten worden afgelost en de rijksbijdragen zullen de stijgende uitgaven niet dekken. Gemeentebelangen is van mening dat (nagenoeg) budgetneutrale uitvoering van nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk is om het oplopen van de schuldenlast tegen te gaan.

De uitbreiding van de taken in het sociale domein veroorzaakt grote verschuivingen in de begroting. Een en ander heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de interne als externe diensten. Bezuinigingen op het gemeentelijke apparaat hebben tot nu te weinig opgeleverd. Een blijvende oplossing moet gevonden worden in een op korte termijn fundamentele vernieuwing van de gemeentelijke organisatie op 1-Altena niveau.

Voor ons is het uitgangspunt dat de gemeente de rekening niet bij haar inwoners legt. Ze moet beginnen met het eigen huis op orde brengen. Gemeentebelangen wil daarom dat de OZB en de andere gemeentelijke lasten niet meer stijgen dan de inflatie. De hondenbelasting en toeristenbelasting dienen te worden herijkt.

De gemeente moet zich richten op haar kerntaken. Met behoud van zeggenschap kunnen er meer zaken met andere gemeenten gemeenschappelijk worden gedaan. Ook kunnen er bepaalde taken worden uitbesteed of in samenwerking met bedrijven of instellingen worden uitgevoerd. Met inachtneming van de beschermende taak van de overheid mag de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners worden aangesproken.

Naar boven


Economie

Een van de middelen die een negatieve balans kan ombuigen naar een positieve balans is het bewerkstelligen van economische groei binnen de gemeente Woudrichem. Economische groei kan in gang gezet worden door het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen en het daarmee in stand houden van voldoende werkgelegenheid. Om dit te bereiken moet de gemeentelijke overheid het vormen en aantrekken van nieuwe ondernemingen, zowel van binnen als van buiten de regio, actief stimuleren. Dit kan o.a. door het implementeren van gunstige vestigingsvoorwaarden op de inmiddels in ontwikkeling zijnde uitbreiding van industrieterrein de Rietdijk en op het in gezamenlijkheid met de buurgemeente te ontwikkelen regionaal bedrijventerrein (RBT). Gemeentebelangen is van mening dat voor een hedendaags industrieterrein een duurzame en vitale uitstraling noodzakelijk is. Een hedendaagse ondernemer verlangt dit voor zijn bedrijf.

Als werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door binnen de gemeente gevestigde bedrijven verdient dit de voorkeur. Lokale bedrijven zorgen voor de lokale werkgelegenheid en moeten daarom, binnen wettelijke kaders, bij aanbestedingen de voorkeur hebben.

Dit beleid maakt het mogelijk nieuwe, maar ook bestaande, ondernemingen aan te trekken op een representatieve vestigingsplaats.

In deze tijd is een goede digitale infrastructuur een voorwaarde voor een gezonde economie. Waar dit voorheen vaak een noodzaak was voor uitsluitend ondernemers, ontstaat in de nabije toekomst ook de noodzaak voor ieder huishouden om te kunnen beschikken over snelle digitale verbindingen. Gemeentebelangen heeft zich de afgelopen periode ingezet voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voor breedband-verbindingen in alle kernen. Dit heeft tot op heden niet tot voldoende resultaat geleid. De komende periode zal de aanleg van glasvezel in de kernen en wireless internet in het buitengebied opnieuw een speerpunt zijn.

Naar boven

Milieu

De balans tussen wat wenselijk en noodzakelijk is dient in evenwicht te zijn, alleen dan zal er begrip en dus ook draagvlak zijn bij de burgers voor het gevoerde milieubeleid.

Het diftarbeleid heeft in de afgelopen periode al een grote verbetering ondergaan waar inmiddels de vruchten van geplukt worden. Het afvalsysteem is door de verbeteringen voor de inwoner die zijn best doet om afval te scheiden aanzienlijk goedkoper geworden. Met het gratis huis aan huis ophalen van plastic en de gratis groendagen is ook het serviceniveau aanzienlijk verbeterd. Door een initiatief van Gemeentebelangen kunt u in 2014 gratis wisselen van container formaat. Dit zal voor de meeste bewoners weer een flink financieel voordeel opleveren.

Gemeentebelangen zal blijven streven naar verdere verbeteringen in het serviceniveau en een betere kosten-batenverhouding van ons afvalsysteem. Wij werken aan een toekomst waarin afval nagenoeg 100% recyclebaar zal zijn. (en dus ook bijna geen geld meer kost)

Voor het beleid inzake het klimaatlandschap moeten duidelijke kaders worden gesteld. In het streven te komen tot duurzame energiebronnen blijkt dat er veel wordt gesproken, maar tot echte daden is het in Woudrichem nog niet gekomen.

In de komende periode moet duurzaamheid bij de nieuwe ontwikkelingen een meer prominente rol krijgen. Gemeentebelangen geeft een eerste prioriteit aan de bouw van energiezuinige- of energieneutrale woningen en bedrijven. Immers het minder verbruiken van energie is de eerste winst. Nieuwe en verbeterde technieken zoals "koude/warmte bronnen" en zonne-energie in combinatie met hoogwaardige isolatie behalen een steeds hoger rendement waardoor het zeer aantrekkelijk wordt deze technieken bij komende bouwplannen toe te passen.

Ook goed onderbouwde initiatieven voor de vestiging van een biomassacentrale zullen op onze steun kunnen rekenen. Het dichtbij huis kunnen verwerken van het gemeentelijk groen leidt immers tot een kostenreductie terwijl tegelijkertijd de CO2 uitstoot vermindert door een beperking van de transportbewegingen.

Gemeentebelangen hecht waarde aan het in stand houden van biodiversiteit. Initiatieven op dit gebied kunnen rekenen op onze warme belangstelling.

Naar boven

Ruimtelijke ordening en wonen

Leefbaarheid in de diverse kernen behouden en waar mogelijk verbeteren, staat bij Gemeentebelangen hoog in het vaandel. Wij willen een zorgvuldige afstemming tussen wonen, werken en recreëren en in balans met de omgeving. Het is hierbij belangrijk dat het huidige handhavingsbeleid voor een ieder wordt toegepast waarbij "gelijke monniken, gelijke kappen" het uitgangspunt moet zijn.

Gemeentebelangen wil actief werken aan verdere deregulering. Na de door Gemeentebelangen geïnitieerde succesvolle afschaffing van de welstandtoets, dienen meer onnodige en tijdrovende toetsingen door de gemeente worden afgeschaft.

Voor een plattelandsgemeente als Woudrichem is het een permanente uitdaging bestaande voorzieningen in stand te houden. Met het oog op de naderende krimp van de bevolking zal in een vroeg stadium moeten worden nagedacht hoe we moeten omgaan met de gevolgen hiervan. Ook de komende periode zal Gemeentebelangen zich weer in gaan zetten om de bestaande voorzieningen, in overleg met de gebruikers, te behouden. Het sluimerende gevaar van het verdwijnen of slechter worden van voorzieningen zoals het openbaar vervoer, winkels, dorpshuizen, zwembad, sportvoorzieningen, politieposten en brandweerkazernes zal in de nabije toekomst een voortdurend groter wordende impact gaan krijgen op ons dagelijkse leven. Daarom moeten we actief blijven denken en werken aan mogelijke oplossingen voor deze problemen.

Het centraliseren van diverse organisaties in een multifunctionele accommodatie maakt dat zij elkaar versterken en verrijken. Wij zijn dan ook voor de oprichting van een MFC in onze gemeente. Verder onderzoek moet uitwijzen of een dergelijke accommodatie voor de gemeente Woudrichem financieel haalbaar is.

Het centrumplan voor Giessen-Rijswijk begint met een eerste fase vorm te krijgen als met de bouw van de "brede school" wordt begonnen. Volgende fases moeten aan een realistische ruimte vraag voldoen en de totale uitvoering moet budget neutraal zijn. Belangen van omwonenden mogen door de uitvoering van dit plan niet onevenredig geschaad worden.

Ook moet gewerkt worden aan een duurzame oplossing voor de meer en meer conflicterende belangen tussen wonen en (agrarische)bedrijfsvoering. Het is een trend dat steeds meer agrarische bedrijven stoppen en de overblijvende bedrijven groter worden. Hierdoor is de ruimtebehoefte van agrarische bedrijven veranderd en ontstaan knelpunten met de ruimtelijke regelgeving. De komende periode moeten deze knelpunten, daar waar mogelijk, worden opgelost zodat een gezonde economische (agrarische)bedrijfsvoering in onze gemeente mogelijk blijft. Het heeft onze voorkeur deze problematiek op "Altena niveau" te benaderen.

Wonen

Gemeentebelangen wil de woningvoorraad toekomstbestendig maken, afstemmen op het binden van jongeren uit de eigen gemeente, de bevolkingskrimp, de vergrijzing en op de toename van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens. Voor senioren zal een alomvattend plan nodig zijn om in de toekomst de generatie ‘babyboomers’ een passend dak boven hun hoofd te bieden en zorg op maat, liefst in de eigen buurt en ook in de kleine kernen, te kunnen aanbieden.

Na de door Gemeentebelangen geïnitieerde startersleningen moeten in de volgende bestuursperiode ‘’doorstroom- en duurzaamheidsleningen onderdeel van het gemeentebeleid worden.

Naar boven

Verkeer en wegen

Goed onderhoud en duidelijke inrichting van wegen zijn essentieel voor de verkeersveiligheid. Een duidelijke infrastructuur zorgt voor een veilige ontsluiting van ons woongebied.

Gemeentebelangen staat voor duidelijkheid en ons streven is het huidige beleid hierin voort te zetten. Mede door inzet van Gemeentebelangen is voor het onderhoud het "wegen beheersplan" opgesteld en ook zijn er middelen gereserveerd om dit onderhoud op de juiste wijze uit te voeren. Na onderzoek is gebleken dat een aantal wegen binnen onze gemeente een resterende levensduur hebben van 0 jaar. Om deze wegen te vervangen is het "Meerjaren Investeringsplan Wegen" (MIP wegen) opgesteld. De uitvoering loopt nu al enkele jaren en inmiddels zijn werkzaamheden aan de Maasdijk in Giessen, Rijswijk en Andel, de Kammetweg in Andel, Parallelweg in Giessen, Veldweg in Rijswijk en rotonde in Woudrichem afgerond. Middels de door Gemeentebelangen geïnitieerde burgerparticipatie hebben direct betrokkenen de mogelijkheid gekregen hun wensen bij deze plannen kenbaar te maken en te verwezenlijken. In de komende periode zal het voor Gemeentebelangen, ondanks de moeilijke financiële situatie, een speerpunt blijven de verdere verbetering van wegen en openbare ruimten door te zetten.

Gemeentebelangen is voorstander van goede controle en toezicht op verkeers- en parkeersituaties rondom scholen. Indien nodig dienen adequate maatregelen genomen te worden.

Openbaar vervoer in onze gemeente wordt steeds slechter. Bussen rijden steeds minder frequent en minder uren per dag. Het gemeentelijk beleid moet er middels een lobby richting provincie op gericht zijn het openbaar vervoer duurzaam te verbeteren.

De parkeerproblematiek in de vesting is een blijvend aandachtspunt. De herinrichting van het "Fort terrein" bied mogelijkheden het parkeerprobleem duurzaam op te lossen. De komende periode moet het "blijven praten" worden omgezet naar concrete planvorming.

De ontwikkelingen voor de reconstructie van de provincialeweg N322 zullen wij nauwlettend volgen en waar mogelijk bijsturen. Gemeentebelangen heeft eerder het idee gelanceerd om de N322 bij Almkerk in noordelijke richting te verleggen omdat dit plan mogelijkheden biedt voor de noodzakelijke, verdere ontwikkeling van Almkerk. Dit plan wordt gesteund door de dorpsraad en inwoners van Almkerk alsook het college van B&W. De tijdsduur voor de realisatie van dit plan is echter onduidelijk nu de provincie heeft aangegeven de weg niet "duurzaam veilig" te willen herinrichten. Gemeentebelangen zal zich blijven inzetten dit plan gerealiseerd te krijgen.

Gemeentebelangen is van mening dat het sluipverkeer door de diverse kernen moet worden tegengegaan. Doormiddel van het verwezenlijken van een monitoringsysteem kan de ontwikkeling worden gevolgd en passende maatregelen worden getroffen ingeval van ongewenste ontwikkelingen.

Op diverse plaatsen, o.a. op de Maasdijk en bij Oudendijk, dienen verdere snelheid remmende maatregelen te worden genomen.

Langs de Roef dient een fietspad te komen. Gezien de gebied ontsluitende functie van de Roef moet dit, volgens de CROW normen, een vrij liggend fietspad zijn.

Naar boven

Groen

Gemeentebelangen is voorstander van een kwalitatief goed onderhoudsniveau van ons groen. Bij de wijze van onderhoud en keuze van beplanting moeten we ons gezonde verstand gebruiken. We moeten kijken naar de uiteindelijke financiële- en milieutechnische effecten van de beoogde methodiek. De afgelopen jaren is onder druk van de recessie zwaar bezuinigd op de beschikbare budgetten waardoor knelpunten zijn/kunnen ontstaan. In de komende periode moeten beschikbare budgetten indien noodzakelijk verhoogd worden zodat het groenonderhoud op een acceptabel niveau kan blijven.

Naar boven

Jeugdbeleid

De verschuiving van de jeugdzorg naar gemeenten moet ervoor zorgen dat het jeugdzorgstelsel eenvoudiger wordt. Dat maakt een snellere en effectievere inzet van ondersteuning of hulp mogelijk. De jeugdzorg kan zo beter aansluiten bij de eigen kracht en de sociale netwerken van jeugdigen en hun ouders of verzorgers. Ook moet voorkomen worden dat ouders en jeugdigen verdwalen in het systeem. Wij zijn voor het vereenvoudigen van de ingewikkelde structuren maar zijn ons ook bewust van de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt voor de gemeente en dus de locale politiek. Budget bedoeld voor de jeugdzorg dus ook daadwerkelijk naar de jeugdzorg!

Gemeentebelangen is voorstander van de verdere realisatie van brede scholen. In de brede school wordt samengewerkt aan optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Dat kan in allerlei varianten. Een brede school kan onder één dak gebracht worden, maar de samenwerking kan ook vanuit verschillende locaties worden opgezet. Veel partners zijn mogelijk, van consultatiebureau tot sportvereniging en van bibliotheek tot kinderopvang.

Voor de puber- tot adolescentenleeftijd is continuering van de Bus Dus van belang. In de fase dat jongeren toe zijn aan zelfstandig wonen, met of zonder partner, is het van belang hen betaalbare huisvesting aan te kunnen bieden binnen de gemeente Woudrichem. Actief en toekomstgericht beleid in deze is noodzakelijk voor de instandhouding van de leefbaarheid van de kernen.

Naar boven

Sport en recreatie

Sport en recreatie zijn belangrijk voor alle mensen. Verenigingen geven een gemeenschap een sociale cohesie en dat is een waarde die we moeten koesteren in een steeds meer verhardende maatschappij.

Afgezien hiervan is sport gewoon leuk en gezond. Het gemeentelijke beleid moet er daarom op gericht zijn deze voorzieningen duurzaam in stand te houden.

Gemeentebelangen vindt dat de al decennia bestaande ijsclub De Wijde Alm binnen zeer korte tijd duidelijkheid moet krijgen over de locatie voor een accommodatie. Het mag niet gebeuren dat deze club door rigide ruimtelijk beleid in de knel komt.

De samenvoeging van de voetbalclubs in Giessen en Rijswijk is dankzij de clubs inmiddels een feit. De aanleg van het sportpark voor de nieuwe club GRC’14, is al aanbesteed. Het is nu de taak van de gemeente zich tot het uiterste in te spannen om vertraging van de uitvoering te voorkomen.

Planvorming om te komen tot een acceptabele voorziening voor Altena Roadrunners wordt telkens weer op de langebaan geschoven. Gemeentebelangen is van mening dat deze club, die duidelijk in een behoefte voorziet, de komende periode middels samenwerking met de buurgemeenten voorzien moet worden van een accommodatie.

Gemeentebelangen is voorstander voor het komen tot een Altena breed subsidiebeleid voor sportverenigingen. Het huidige subsidiebeleid van de afzonderlijke gemeenten werkt negatief voor verenigingen met leden uit meerdere gemeenten. Dit kan niet de bedoeling zijn als we zien dat er meer en meer samengewerkt of zelfs samengegaan wordt door de verenigingen.

De natuur (gebieden) in onze gemeente heeft (hebben) vele recreatieve mogelijkheden. Te denken valt aan fiets-, wandel- en kanoroutes. Wij willen zuinig zijn op onze natuur, maar het moet wel toegankelijk blijven voor de burgers.

Naar boven

Toerisme

De fiets-, wandel- en kanoroutes in onze gemeente worden meer en meer ontwikkeld en krijgen steeds meer aantrekkingskracht op toeristen. Dat vinden wij een goede zaak en er moet daarom blijvend overleg worden gevoerd met onze buurgemeenten om deze routes te koppelen. De laatste ontbrekende schakel tussen de Andelse sluis en Almkerk is een stukje fietspad tussen Almbos en Uitwijk. Gemeentebelangen zal zich inzetten dit deel in de komende periode te realiseren. Toerisme betreft vooralsnog, door de beperkte omvang van verblijfsaccommodaties, alleen dagtoerisme.

Gemeentebelangen zal initiatieven voor het tot stand komen van kleinschalige toeristische verblijfsaccommodaties ondersteunen en stimuleren. Dit alles uiteraard met inachtneming van de bestaande regelgeving. Gemeentebelangen is van mening dat via regelgeving mogelijk moet worden gemaakt een vrijstaande ''Bed and Breakfast'' in het buitengebied te creëren.

Tevens dient zoveel mogelijk een, door de drie Altena-gemeenten, uniform toeristisch beleid gepraktiseerd te worden.

De te creëren toeristische voorzieningen moeten ook een blijvende meerwaarde hebben voor de lokale bevolking. Aldus willen wij het steeds verder ontluikende toerisme in onze streek met blijvende voorzieningen aantrekkelijker maken.

Naar boven

Openbare orde en veiligheid

Het kunnen wonen in een veilige omgeving is van grote waarde. Aan de veiligheid mag daarom nooit getornd worden. Brandweer, ambulance en politie binnen een acceptabele afstand van de woonomgeving van een ieder is een verworven recht in de hedendaagse maatschappij.

Het bewerkstelligen van veiligheid is overigens niet alleen een taak van politie en brandweer maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en burgers. Het in stand houden van de basisveiligheid staat, met name door krimpende budgetten bij de politie, onder druk. Het oprichten van buurtpreventieteams moet de komende periode verder ontwikkeld en ondersteund worden.

Wij zijn van mening dat de mogelijkheid om direct contact te hebben met de wijkagenten van groot belang is voor de burgers van Woudrichem en zullen ons daarom inzetten voor een meer zichtbare aanwezigheid en aanspreekbaarheid van de wijkagenten. Ook zullen wij de oprichting en instandhouding van buurtpreventieteams ondersteunen.

Gemeentebelangen wil dat de gemeente er alles aan doet de voorzieningen die de basisveiligheid creëren in stand te houden. Immers wanneer de basis waar de veiligheid op rust te smal wordt, zullen er vroeg of laat problemen ontstaan.

Naar boven

Onderwijs

Binnen de gemeente Woudrichem is sprake van een prima spreiding van onderwijsvoorzieningen. Niet alleen in de grotere maar ook in de kleinere kernen zijn de basisvoorzieningen aanwezig. De veiligheid rond de scholen verdient veel aandacht.

Wij hechten veel waarde aan het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van deze situatie. Het bevorderen van een intensieve samenwerking tussen de scholen binnen en buiten de gemeentegrenzen zal ook de komende periode onze steun krijgen.

Behoud en uitbreiding van het regionale aanbod in het voortgezette onderwijs is van groot belang. De komst van een Brede school in Giessen-Rijswijk is inmiddels een feit. Gemeentebelangen zal zich de komende jaren blijven inzetten voor de ontwikkeling van "brede scholen" waarbij het inventariseren van de mogelijkheden voor een "brede school" in Almkerk als eerste aan bod moet komen en waarover in de komende periode een definitieve besluitvorming moet plaats vinden.

Naar boven

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur bepalen voor een belangrijk deel de leefbaarheid en levendigheid binnen een gemeente. Kunst en cultuur zijn voor Gemeentebelangen dan ook geen noodzakelijke sluitpost op de begroting. We zien de laatste jaren een toenemend aantal initiatieven en activiteiten op deze gebieden en ondersteunen deze van harte. Daar waar nodig zullen deze moeten worden gestimuleerd en gesubsidieerd. Wij zijn echter van mening dat de individuele burger en het bedrijfsleven hier ook een financiële verantwoordelijkheid in dienen te nemen, zodat kunst en cultuur niet afhankelijk zijn van de conjunctuur. Met name voor de jeugd dient er extra aandacht te zijn, initiatieven vanuit en voor deze doelgroep kunnen op onze steun rekenen.

De bibliotheek als basisvoorziening dient intact te blijven met daarbij aandacht voor de servicemogelijkheden naar de kwetsbare, afhankelijke burgers.

Muziekonderwijs zien wij ook als een basisvoorziening die zo laagdrempelig mogelijk moet zijn en blijven; redelijke tarieven en een acceptabele accommodatie zijn hierin de belangrijkste voorwaarden.

Naar boven

Ouderenzorg

De landelijke overheid heeft als speerpunt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen en dat de uitvoering van veel van de zorgtaken bij de gemeenten komen te liggen. Al deze ontwikkelingen vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor gemeenten is het niet altijd duidelijk hoe de invoering gaat lopen en welke middelen ze krijgen van het Rijk voor de taken die aan de gemeenten worden opgedragen.

Bij het uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, wordt er niet altijd bij stilgestaan dat bepaalde zaken fysiek een probleem worden. Denk aan zoiets praktisch als het aan de weg zetten van afvalcontainers en het verwijderen van bladafval of sneeuw van het stoepje. Een soort van vrijwillige buurtconciërge kan de mensen daarbij helpen. Gemeentebelangen wil de haalbaarheid hiervan uitzoeken en kijken of dit kan aansluiten bij andere initiatieven die streven naar meer sociale samenhang en betrokkenheid.

WMO-gelden zijn niet geoormerkt. Dat brengt het risico met zich mee dat deze gelden voor andere doelen worden ingezet. Gemeentebelangen is van mening dat WMO-gelden voor WMO moeten worden ingezet en dat er geen terugstortingen mogen plaatsvinden naar de algemene middelen.

Gemeentebelangen is voorstander van een onafhankelijke ouderenadviseur. De onafhankelijke ouderenadviseur zou tevens de verantwoordelijkheid kunnen hebben voor het uitvoeren van het voorgeschreven tevredenheidsonderzoek onder WMO-gebruikers.

Vraagafhankelijk vervoer is een verplichte activiteit van de WMO. Gemeentebelangen wil zich inzetten voor verbetering van de mobiliteitsmogelijkheden van verschillende kwetsbare doelgroepen.

Naar boven

Sociale zaken

De welvaart mag dan voor veel burgers zijn toegenomen de laatste decennia, het is helaas niet zo dat er geen groepen in de samenleving meer zijn die geen extra ondersteuning nodig hebben.

Gemeentebelangen is voor een ruimhartig en rechtvaardig sociaal beleid en zet zich in om de toegankelijkheid en bekendheid van de mogelijkheden op dit beleidsterrein te verbeteren.

Door de decentralisaties komen er meer taken naar de gemeenten toe. Daarbij wordt ook op onderdelen vrij gelaten hoe de gemeente daar invulling aan geeft. Deze vrijheid willen we gebruiken om ruimhartig en rechtvaardig te kunnen zijn. Gemeentebelangen hecht sterk aan een goed ontwikkelde basis zorg binnen de gemeenten. Deze moet voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk zijn. De specialistische zorg zal in regionaal verband verzorgd worden. Belangrijk is hierbij dat de gemeente goed duidelijk maakt waar onze bewoners welke zorg kunnen vinden en hoe ze daar de benodigde zorg kunnen ontvangen. Ook hier kan een goed ontwikkeld vrijwilligersbeleid veel betekenen. Het verenigingsleven is van vitaal belang voor de onderlinge binding. Wij zullen waar mogelijk verenigingen tegemoet komen in hun wensen.

Kinderopvang en buitenschoolse opvang voorzien in toenemende mate in een behoefte, ook voor de minder draagkrachtigen dienen deze voorzieningen bereikbaar te blijven.

Naar boven

Speerpunten voor de periode 2014-2018

 • Participatiebeleid duidelijk en praktisch vorm geven, borgen in het beleid en uitvoeren.

 • Dorpsraden moeten in het kader van burgerparticipatie financieel gesteund worden.

 • Buurtconciërges.

 • Diftarbeleid verder verfijnen.

 • Verruimen van de avond openstelling van het gemeentehuis.

 • Gegarandeerde afhandeling en beantwoording van meldingen, klachten en vragen binnen een acceptabele termijn en implementatie van een "internet" volgsysteem.

 • Aanleg van een glasvezelnetwerk en of wireless internet voor snelle digitale breedbandverbindingen binnen de gehele gemeente.

 • Verbeteren van verkeer- en parkeersituaties rondom scholen en ander probleemgebieden.

 • Het instellen van een dorpsraad voor iedere kern en daarbij ook jongeren betrekken.

 • Aanleg van adequate parkeervoorzieningen voor de vesting.

 • Meer zichtbare aanwezigheid en aanspreekbaarheid van de wijkagenten en ondersteunen buurt-preventieteams.

 • Afgeschreven wegen duurzaam reconstrueren. (uitvoering MIP wegen)

 • Verder vereenvoudigen van procedures en doorlooptijden van vergunning aanvragen.

 • Creëren van werkgelegenheid door bedrijven te faciliteren met een duurzaam en aantrekkelijk industrieterrein.

 • Lokale bedrijven lokale projecten laten uitvoeren

 • Leefbaarheid en veiligheid in alle kernen behouden en waar mogelijk verbeteren.

 • Voor jong en oud betaalbare woonruimte realiseren in de eigen kern met behulp van doorstroom-en startersleningen.

Naar boven

Wij rekenen op u, u kunt op ons rekenen!

Gemeentebelangen is van mening, met dit programma 2014 - 2018, een realistisch en uitvoerbaar beleidskader te presenteren. Op dit moment bezetten wij drie raadszetels. Ons hechte team van fractie en schaduwfractie is van mening dat, voor de komende raadsperiode, meer zetels nodig zijn om dit programma onverkort tot uitvoering te kunnen brengen. U kunt ons die zetels geven. Wij vragen u daarom, voor uw belang en het belang van de gemeente Woudrichem, 19 maart te stemmen op Gemeentebelangen. Daarmee zetten we gezamenlijk de koers uit voor het behoud en verbetering van een kwalitatief goed en deugdelijk bestuur voor onze mooie gemeente!

Naar boven

Burgerparticipatie

Algemeen bestuur

Financiën

Economie

Milieu

Ruimtelijke ordening

Wonen

Verkeer en wegen

Groen

Jeugdbeleid

Sport en recreatie

Toerisme

Openbare orde en veiligheid

Onderwijs

Kunst en cultuur

Ouderenzorg

Socialezaken

Speerpunten

Nawoord